PaulCoumans
De kunst van het verbinden

KetenNetwerk

KetenNetwerk.com: voor innovatieve vormen van intersectorale en interdisciplinaire samenwerking. Advies en projecten voor synergetische allianties en werkende netwerken.

Advieswerkzaamheden en projecten gericht op het aanbrengen van verbinding tussen partijen. Samen met u ontwerpen wij synergetische allianties en werkende netwerken voor de uitvoering van ideeën of het oplossen van domeinoverstijgende knelpunten. Via invitational roundtables voor een geselecteerde doelgroep wordt kennis ontwikkeld en gedeeld.

Voorbeelden zijn:

-Opzetten netwerk kennisvalorisatie voor gemeentelijk ontwikkelingsbureau;

-Ontwikkelen implementatieprogramma Economische ontwikkeling gezondheidszorg voor gemeente;

-Ontwikkeling strategische visie op condities voor effectieve preventieprogramma’s in het nieuwe zorgstelsel;

-Marketing/acquisitie voor adviesbureaus en uitgeverij;

-Alliantievorming zorggerelateerde vastgoedontwikkeling voor projecten in China;

-Ontwikkeling masterclass Wmo;

-Ontwikkelen bijeenkomstenreeks condities voor strategische innovaties,

-Organiseren (inter)nationale bijeenkomsten rond gezondheidszorg, kennisvalorisatie en governance.

            

KetenNetwerk.com is een spin off van de vroegere stichting KetenNetwerk. Deze stichting is rond de Millenniumwisseling opgericht met als hoofddoelstelling het stimuleren van kennisontwikkeling op het gebied van ketens en netwerken in hun onderlinge samenhang. Zonder overdrijving kan worden gesteld dat ‘ketens en netwerken’ inmiddels geheel zijn ingeburgerd in het spraakgebruik. De stichting Ketennetwerk is dan ook in 2008 opgeheven. Gedachtengoed en kennis zijn onder meer vastgelegd in

-boek Ketens en netwerken, een zoektocht naar samenhang, Uitgeverij Lemma

-Leergang voor Ketenregisseurs is in 2004 ontwikkeld in een coproductie van Ketennetwerk en Publiek Domein